ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດໄຮເປີ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ຄຳປືກສາ ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຄຳປືກສາຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ. ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດມາເປັນເວລາ 4 ປີແຕ່ວັນທີ 05/05/2014. ໄດ້ຈົດທະບຽນວິສະຫະກິດ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສ.ປ.ປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 11/ສພຊ, ລົງວັນທີ 09/11/2005, ເລກລະຫັດວິສະຫະກິດ 01-00006549.

HYPER Learning & Consultancy is one of the leading learning academy in Laos we provide student recruitment Services for overseas Education and Scholarship Opportunities abroad, With Reference to Application of Enterprise On dated 05 May 2014.

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

  • ຮຽນໄລຍະຍາວ (Diploma/Bachelor/Master)

  • ກຽມເສັງເຂົ້າໂຮງຮຽນລັດຖະບານຢູ່ສິງກະໂປ

  • ຮຽນກຽມເສັງ IELTS, Pearson, TOEFL

  • ໄປຮຽນບຳລຸງພາສາໃນໄລຍະສັ້ນ (ຮຽນຊຳເມີ)

  • ເຮັດວິຊ່າທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະກັນໄພ

  • ຊ່ວຍປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮຽນ ແລະ ຄ່າກິນຢູ່

  • ບໍລິການໃນການປະກອບເອກະສານຢື່ນສະຫມັກຮຽນ

  • ບໍລິການຈັດຫາທີ່ພັກທັງນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ

  • ໃຫ້ຄຳປືກສາໃນການຂໍວິຊ່ານັກຮຽນ

  • ແນະນຳສະຖານທີ່ກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ, ຕິດຕໍ່ນັດພົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແລະ ທົ່ວໄປ.

ທີມຂອງພວກເຮົາ

Elson LEE

Founder & CEO

Webmail : elson@hyperlao.com

Tel : +856 20 2223 1283

Ninpaseuth CHANTHAVISOUK

Managing Director

Webmail : Tina@hyperlao.com

Tel : +856 20 2924 4565

Somphone TERMSIN

Assistant

Webmail : somphone@hyperlao.com

Tel : +856 20 7635 5535

Souliyo SAYASINH

Education and Graphic Executive

Webmail : souliyo@hyperlao.com

Tel : +856 20 2330 0222

Dalunee NABORLIBOUN

Receptionist

Webmail : dalunee@hyperlao.com

Tel : +856 20 9794 5869

Khounmany KHAMNOUAN

Web and Graphic Design

Webmail : Khounmay@hyperlao.com

Tel : +856 20 2803 8613

Soyfaa SAYAPHONE

#

Webmail : soyfa@hyperlao.com

Tel : +856 20 2803 8613

Courses

Summer

Full Time

Contact

Ban Nongbone, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: (856-30) 481 1310 /777 6589
(856-20) 2223 1283
Email: elson@hyperlao.com