ການສະໝັກຮຽນ

ການກະກຽມ ແລະ ສະໝັກເຂົ້າຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮຽນຕ່າງປະເທດ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາ ແລະ ວິທີການສິດສອນຂອງຕ່າງປະເທດນັ້ນໆ ເພາະວ່າຢູ່ຕ່າງປະເທດມີວິທີການຮຽນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການສຶກສາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກປະເທດລາວ ເຊິ່ງແມ່ນເຫດຜົນທີ່ທ່ານເລືອກຮຽນຢູ່ນີ້ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈລະບົບການສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮູ້ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງຈາກການສຶກສາຂອງທ່ານ ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສະຖາບັນຫຼາຍຂື້ນ.

Courses
Contact

Ban Nongbone, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: (856-30) 481 1310 /777 6589
(856-20) 2223 1283
Email: elson@hyperlao.com