Discover English

 

Discover English ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງໂຮງຮຽນທີ່ເຮົາໄດ້ມີໂອກາດເປັນພາດເນີ້ນຳກັນ.
ໂຮງຮຽນສອນພາສາ Discover English ກໍ່ຕັ້ງຂື້້ນທີ່ ເມວເບີ້ນ, ປະເທດອອດສະຕາລີ ໃນປີ 2010.

 

ຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນ Discover English