ທີ່ Stalford Academy ເຊື່ອໝັ້ນວ່າການສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຄວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະສົມປະສານທີ່ໄຮ້ຮອຍຕໍ່ຂອງທີມການສອນ ແລະ ຫຼັກສູດຄວາມເຊື່ອທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາ ຈະສາມາດດຶງດູດຜູ້ສອນທີ່ມີວຸດທິ ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍຢ່າງ ຊຶາງອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບຄວາມເຊື່ອດ່ຽວກັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ Stalford Academy ແລະ ຂັບເຄື່ອນມັນໄປສູ່ຄວາມເປັນເລີດດ້ວຍການກ່າວຊຳ້ຂອງເຮົາກ່ຽວກັບປະສົບການ ການສອນຕົວຈິງກັບຫຼັກສູດທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ເຮົາເຊື່ອວ່ານັກຮຽນຈະສາມາດມີສະມາຖິຢ່າງສົມບູນໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ເຮົາ.

ຫຼັກສູດທີ່ເປີດສອນ:

 

 

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມທີ່:

ທີ່ຢູ່ : ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ : (856-30) 4811310 / 7776589

Whatsapp: (856-20) 22231283

ອີເມວ : elson@hyperlao.com