SHATEC

SHATEC ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບເລື່ອງການສຶກສາດ້ານການຕ້ອນຮັບ ເຊີ່ງ SHATEC ໄດ້ຈັດຫຼັກສູດການເຝິກອົບຮົ່ມຢ່າງເປັນທາງການໃນຫຼາຍປະເທດຂອງພູມິພາກອາຊີປາຊີຟິກ, ຄວາມຊ່ຽວຊານການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຖືກຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ. SHATEC ໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ບໍລິການແນະນຳສຳລັບໂຄງງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງ United Nations Development Programme […]

Discover English

Discover English   Discover English ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງໂຮງຮຽນທີ່ເຮົາໄດ້ມີໂອກາດເປັນພາດເນີ້ນຳກັນ. ໂຮງຮຽນສອນພາສາ Discover English ກໍ່ຕັ້ງຂື້້ນທີ່ ເມວເບີ້ນ, ປະເທດອອດສະຕາລີ ໃນປີ 2010.   […]