ພວກເຮົາຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງໂຮງຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບເຫຼົ່ານີ້.