Ascensia International School ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສຶກສາຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຕ່າງຊາດ ໂດຍມີຄອດສ໌ຮຽນຕ້ອງແຕ່ PYP, Cambridge Primary Courses ແລະ IGCSE Secondary Courses ຈົນເຖິງ GCE O-level ແລະ A-level examinations. ໂຮງຮຽນ ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງສິງກະໂປ ບໍລິຫານໂດຍກຸ່ມຂອງນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີຄວາມລົງໄຫຼໃນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ປ່ຽນຊີວິດ ແລະ ເສີມສ້າງຈິດໃຈ.

Ascensia International School ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ເປີດຮັບສະໝັກສຳລັບຫຼັກສູດ Internaltional Bacclaureate (IB), Primary Year Program (PYP) ແລະ Diploma Programme (DP) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ເປັນ IB World School. ມີພຽງໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ International Baccalaureate ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສະເໜີຫຼັກສູດການສຶກສາ Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) ຫຼື Career-related Programme (CP).

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມທີ່:

ທີ່ຢູ່ : ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ : (856-30) 4811310 / 7776589

Whatsapp: (856-20) 22231283

ອີເມວ : elson@hyperlao.com